Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie "Konferencje i Kongresy w Polsce" zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" i posiada osobowość prawną.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3
Stowarzyszenie może bya członkiem innych stowarzyszeń i organizacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, których cele i zadania są zbliżone do celów i zadań statutowych Stowarzyszenia.
 
Rozdział II
Cele i formy działania
§ 4
Celem Stowarzyszenia jest:
1. wspieranie rozwoju usług konferencyjnych i kongresowych w Polsce, szczególnie poprzez rozwój produktów markowych i zwiększanie ich konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym;
2. pomoc w podnoszeniu profesjonalnej wiedzy i umiejętności zrzeszonych członków w zakresie organizowania konferencji, kongresów i imprez motywacyjnych;
3. umacnianie pozycji zawodowej i społecznej specjalistów zajmujących się zawodowo organizowaniem w/w imprez;
4. tworzenie forum nawiązywania kontaktów różnych grup zawodowych związanych z przygotowaniem i realizacją w/w imprez, a w szczególności:
a) organizatorów konferencji, kongresów i imprez motywacyjnych
b) reprezentantów firm, instytucji i stowarzyszeń, które w ramach swej działalności organizują samodzielnie lub zlecają organizacje imprez jak wyżej
c) gestorów obiektów konferencyjnych
d) gestorów specjalistycznego sprzętu konferencyjnego;
5. tworzenie forum uzgadniania wspólnych działań dla osiągania statutowych celów;
6. promocja ofert konferencyjnych i kongresowych jako produktów markowych;
7. reprezentowanie interesów przedsiębiorców i innych osób zrzeszonych w stowarzyszeniu, w zakresie ich udziału w rozwijaniu usług konferencyjnych i kongresowych;
8. wspieranie realizacji Strategii Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego.
§ 5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. inspirowanie działań zmierzających do rozwoju w Polsce infrastruktury niezbędnej dla organizowania konferencji, kongresów i imprez motywacyjnych oraz podnoszenie jakości świadczonych usług,
2. organizowanie współdziałania samorządu terytorialnego, administracji rządowej, organizacji społecznych i gospodarczych, w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla rozwoju usług konferencyjnych i kongresowych,
3. propagowanie konferencji, kongresów i imprez motywacyjnych oraz innych form turystyki biznesowej jako elementów rozwoju gospodarczego, udział w realizacji lokalnych, regionalnych oraz centralnych inicjatyw i programów związanych z rozwojem gospodarczym,
4. prowadzenie badan rynkowych, analiz i monitorowania ruchu osobowego turystyki biznesowej, a także przygotowanie analiz rynkowych dla lokalnych przedsięwzieć w turystyce, w tym w inwestycjach turystycznych,
5. opracowanie oraz wdrażanie jednolitych wysokich standardów usług konferencyjnych i kongresowych, popularyzacja wiedzy i nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych stosowanych w organizowaniu imprez,
6. udział w targach i wystawach, organizowanie objazdów studyjnych dla dziennikarzy i przedsiębiorców turystycznych,
7. rejestracje wspólnych znaków towarowych oraz opracowanie regulaminów ich stosowania, a także ochronę prawną oznaczeń regionalnych i branżowych zapewniających o wysokiej jakości usług,
8. tworzenie lub współtworzenie systemu informacji turystycznej oraz systemów rezerwacji i sprzedaży,
9. działalność szkoleniową, wydawniczą i wystawienniczą,
10. współpracę z innymi osobami lub instytucjami zajmującymi sie rozwijaniem produktów markowych turystyki polskiej,
11. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z której dochód jest przeznaczony na realizacje celów statutowych.
 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1. członków zwyczajnych
2. członków honorowych
3. członków wspierających.
§ 7
Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Polski lub cudzoziemiec mający zdolność do czynności prawnych,
który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
 
§ 8
Członek zwyczajny ma prawo:
1. głosować we wszystkich sprawach na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3. uczestniczyć we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia,
5. korzystać z innych świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia dla wszystkich członków,
6. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
§ 9
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia oraz propagowanie jego programu,
2. regularne opłacanie składek członkowskich i innych zdeklarowanych świadczeń,
3. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 10
Członkiem wspierającym może zostać krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, a także inna jednostka organizacyjna uznająca cele i zasady działania Stowarzyszenia, która zadeklaruje opłacanie składek oraz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 § 11
1. Członek wspierający korzysta z praw członka zwyczajnego, z wyłączeniem czynnego
i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu.
2. Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
§ 12
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona
dla Stowarzyszenia i rozwoju konferencji i kongresów w Polsce.
§ 13
Członek honorowy korzysta ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu,
i jeżeli nie jest członkiem zwyczajnym posiada uprawnienia członka wspierającego.
Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 14
Decyzje o przyjęciu członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia,
a uchwałę o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie.
§ 15
1. Decyzje o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w przypadku:
a) wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie,
b) zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przewidzianych statutem przez okres jednego roku,
c) pozbawienia praw publicznych.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z powodu:
a) śmierci członka,
b) likwidacji Stowarzyszenia.
§ 16
W przypadku skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje odwołanie
do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie powinno zostać wniesione w terminie 14 dni
od daty powiadomienia o skreśleniu i zostać rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu,
niezależnie od jego programu.
 
Rozdział IV
Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia
§ 17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.
§ 18
Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania, chyba że przepis szczegółowy statutu stanowi inaczej.
Walne Zgromadzenie
§ 19
1.Walne Zgromadzenie członków stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku, powiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem zgromadzenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z zachowaniem trybu określonego w ust.2 :
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 cz3onków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku.
4. Ostatnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji władz jest zwoływane jako zebranie wyborcze.
§ 20
1. Walne Zgromadzenie:
a) wybiera Zarząd i Komisje Rewizyjną,
b) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej z działalności statutowej i finansowej,
d) udziela absolutorium ustępującym członkom Zarządu,
e) uchwala program i plan rzeczowo-finansowy na okres następny,
f) ustala wysokość składek członkowskich,
g) nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia,
h) podejmuje uchwały w przedmiocie zmian w statucie i rozwiązania Stowarzyszenia,
i) rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
j) rozstrzyga spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia a Zarządem,
k) rozpatruje sprawy nie należące do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
l) podejmuje uchwałę o odwołaniu członków Zarządu przed upływem kadencji i przeprowadzeniu wyborów uzupełniających.
2. Wybranymi do Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgodnie z ust.1 pkt. a są kandydaci, którzy otrzymali najwięcej, jednak nie mniej niż połowę głosów.
3. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt. h zapadają większością 2/3 głosów obecnych, uprawnionych do głosowania.
4. Uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji wymagają ponad połowy głosów obecnych, uprawnionych do głosowania.
§ 21
1. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał wobec nieobecności ponad połowy uprawnionych do głosowania, Zarząd może podjąć decyzje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie dodatkowym.
2. Podejmowanie uchwał Walnego Zgromadzenia w terminie dodatkowym nie wymaga obecności połowy uprawnionych do głosowania.
3. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w terminie dodatkowym bez odrębnego powiadamiania w trybie przewidzianym w § 19 ust. 2, jeżeli w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie podstawowym wyraźnie to zaznaczono i wskazano ewentualny termin dodatkowy.
Zarząd
§ 22
1. Zarząd składa sie co najmniej z 5 członków, w tym z: prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza generalnego. Liczbę członków Zarządu na każdą kadencję ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
2. Ukonstytuowanie sie Zarządu, w tym wybór prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza generalnego, nastepuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które odbywa sie w trakcie Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru.
3. Jeżeli skład Zarządu zmniejszy sie w toku kadencji, w stosunku do liczby ustalonej przez Walne Zgromadzenie, Zarzad może dokooptować osoby, które w Walnym Zgromadzeniu otrzymały wymaganą ilość głosów. Uchwała o kooptacji wymaga ponad połowy głosów pozostałych członków Zarządu.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
3. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
4. opracowanie budżetu i sporządzenie bilansu,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu
6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
8. powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz tworzenie w ramach majątku Stowarzyszenia funduszy dla określonych zadań,
9. rozpatrywanie sporów miedzy członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10. uchwalanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu pracy Zarządu.
§ 24
1. Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.
3. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Komisji, o których mowa w § 23 pkt. 8.
§ 25
1. Komisje stałe i doraźne, o których mowa w § 23 pkt. 8, Zarząd powołuje w formie uchwały, określającej liczbę członków Komisji, jej zadania i czas działania.
2. Członkami Komisji mogą być członkowie Stowarzyszenia, jak i osoby nie będące członkami Stowarzyszenia. Przewodniczącym Komisji jest członek Stowarzyszenia.
3. Przewodniczący Komisji składa Zarządowi sprawozdania z jej działalności.
4. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 26
1. Fundusze na realizacje określonych zadań, których mowa w § 23 pkt. 8 Zarząd tworzy poprzez uchwałę określającą zarazem "Regulamin Funduszu" ustalający zasady zarządzania Funduszem i sposób jego wykorzystania.
2. Zarząd ustala osobę odpowiedzialną za zarządzanie Funduszem.
3. Fundusze tworzone są z majątku Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu może określić rodzaje wpływów Stowarzyszenia, które zasilają Fundusz.
Komisja Rewizyjna
§ 27
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
§ 28
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
2. Jeśli skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się w toku kadencji w stosunku do liczby ustalonej w statucie, to na zwolnione miejsce Komisja Rewizyjna może dokooptować osoby, które na Walnym Zgromadzeniu otrzymały wymaganą ilość głosów.
§ 29
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
3. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków.
§ 30
1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu opracowanego przez siebie a zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
2. W wykonywaniu swych zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie protokoły, księgi, dowody finansowe, biurowe i inne dokumenty Stowarzyszenia, także prawo żądania wyjaśnień do innych organów Stowarzyszenia i członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym.
§ 31
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 
Rozdział V
Działalność gospodarcza
§ 32
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych przepisami prawa.
2. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia określi rodzaje działalności gospodarczej jakie nie mogą być podejmowane przez Stowarzyszenie.
3. Zarząd Stowarzyszenia może nakazać jednostce prowadzącej działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia wstrzymanie prowadzenia określonej działalności.
§ 33
Zaprzestanie działalności gospodarczej następuje na podstawie uchwały Zarządu, określającej osoby likwidatorów
i przeznaczenie majątku służącego likwidowanej działalności.
 
Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 34
1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje środki trwałe, w tym nieruchomości, środki obrotowe, udziały i akcje w obcych jednostkach oraz fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,
b) wpływów z działalności statutowej,
c) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
d) dochodów z działalności Stowarzyszenia,
e) ofiarności publicznej,
f) dotacji państwowych, darowizn i zapisów, otrzymywanych zgodnie z odrębnymi przepisami,
g) pomocy zagranicznej.
§ 35
1. Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomego wymaga uzyskania zgody
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
2. Nabywania, zbywania i obciążania pozostałego majątku dokonuje Zarząd samodzielnie.
§ 36
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub skarbnika.
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 37
Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
§ 38
1 Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia członków podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustalonymi przez Zgromadzenie wytycznymi przeprowadzi likwidacje.
3. Walne Zgromadzenie jednocześnie z uchwałami określonymi w ust. 1 i 2 podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
Warszawa, dnia 23 stycznia 1998 r.