Wyszukiwarka


Logowanie


Zarejestruj się

Program Ambasadorów Kongresów Polskich

Programy Ambasadorów Kongresów są realizowane w kilkunastu krajach świata, polegają na zachęcaniu osób mających kontakty zagraniczne - zwłaszcza naukowców, biznesmenów, specjalistów różnych branż – do skutecznego zapraszania do danego kraju konferencji i kongresów. Organizatorami Programu Ambasadorów Kongresów Polskich są wspólnie Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” (inicjator programu) oraz Polska Organizacja Turystyczna.
W Polsce program został zainicjowany w 1999 roku, integruje wysiłki środowisk naukowych, gospodarczych, kulturalnych  i turystyki biznesowej, służy pozyskiwaniu do Polski międzynarodowych imprez kongresowych. W ostatnich latach odnotowuje się w naszym kraju wzrost liczby spotkań zawodowych – konferencji, kongresów, zjazdów. Inicjatorami i zleceniodawcami tych imprez są instytucje i organizacje związane z daną specjalnością – stowarzyszenia naukowe, uczelnie, izby gospodarcze, związki twórcze, a także najbardziej dynamiczne firmy i korporacje.
Konferencje i kongresy są nie tylko ważnym elementem rozwoju danej specjalności, mają ogromne znaczenie dla gospodarki turystycznej, zapewniając zlecenia dla całego „przemysłu spotkań” w hotelarstwie, transporcie i usługach biznesowych. Poprzez ten program doceniane i wyróżnione są te osoby, dzięki którym zrealizowano w naszym kraju imprezy międzynarodowe o szczególnym znaczeniu. Jak pokazuje praktyka, w pozyskiwaniu konferencji i kongresów międzynarodowych do danego kraju, kluczową rolę odgrywać mogą osoby pełniące różnorodne funkcje we władzach stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych, a także naukowcy oraz działacze organizacji profesjonalnych czy biznesmeni, którzy pracują z partnerami zagranicznymi. Wszyscy oni przy – przy okazji swoich zawodowych kontaktów – mogą uzyskiwać informacje o potencjalnym zainteresowaniu Polską jako miejscem ewentualnego spotkania konferencyjnego czy kongresowego, a następnie rekomendować podjęcie działań promocyjnych wobec danego partnera zagranicznego.
Od 2005 roku odnotowywane jest znaczne zdynamizowanie programu Ambasadorów w celu uzyskania wyrazistych efektów marketingowych  - wzrostu liczby przyjazdów biznesowych motywowanych udziałem w kongresach różnych specjalności a zarazem wzrostu przychodów z segmentu turystyki.
Dla w pełni efektywnego rozwijania turystyki biznesowej, w tym zwłaszcza pozyskiwania zagranicznych imprez biznesowych niezbędne było utworzenie Convention Bureaus, czyli Biur Promocji Konferencji i Kongresów. Działają one już w kilku miastach Polski, a na szczeblu centralnym istnieje Poland Convention Bureau w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej. Program Ambasadorów Kongresów Polskich zapewnia merytoryczną i materialną pomoc dla przedstawicieli świata nauki, kultury, gospodarki, organizacji samorządowych i pozarządowych, w pozyskiwaniu imprez konferencyjnych i kongresowych dla Polski.
Polskim Honorowym Ambasadorom Kongresów zaoferowane mogą być m.in. tańsze bilety lotnicze, zniżki w hotelach, materiały promocyjne i oczywiście profesjonalne doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kongresu. Możliwe jest także przygotowanie stoiska promocyjnego Polski podczas zagranicznej imprezy profesjonalnej, na której promowana jest Polska, jako miejsca kolejnego kongresu. Świadczenia powyższe zapewniane są w uzgodnieniu z liniami lotniczymi, organizacjami hotelarskimi oraz profesjonalnymi biurami podróży.
Kandydatury do tytułu Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich gromadzą w ciągu całego roku Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” oraz Polska Organizacja Turystyczna (Poland Convention Bureau) i przedkładają je Kapitule Programu. Prawo zgłaszania kandydatur mają członkowie kapituły, dotychczasowi Ambasadorowie Kongresów, władze SKKP i POT oraz Convention Bureaus działające w Polsce a atkze uczelnie i jednostki Polskiej Akademii Nauk. W okresie wrzesień-październik Kapituła zbiera się na posiedzeniu w celu ich rozważenia. Wręczenie specjalnych dyplomów oraz symbolicznych „tek ambasadora” odbywa się podczas Galowego Wieczoru.

Lista Ambasadorów Kongresów Polskich 1998-2014 >>

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich >>

Broszura Programu Ambasadorów Kongresów Polskich >>


Kontakt w sprawie Programu Ambasadorów Kongresów Polskich
Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (biurowiec Stadionu Narodowego)
Lok. 1.17
03-901 Warszawa
biuro@skkp.org.pl
www.skkp.org.pl
 

e-mail: biuro@skkp.org.pl